หน้าหลัก

168

ครูและบุคลากรทางการศึกษา


More info
ชาย 56
หญิง 112

3336

จำนวนนักเรียน


More info
ม.ต้น 449
ชาย 340
หญิง 109
ม.ปลาย 452
ชาย 341
หญิง 111

ข้อมูลครูและบุคลากร


จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน(คน) ร้อยละ
คณิตศาสตร์ 35 20.83%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46 27.38%
สังคมศึกษา ศาสนาฯ 20 11.90%
ภาษาไทย 12 7.14%
ภาษาต่างประเทศ 23 13.69%
ดนตรีและศิลปศึกษา 5 2.98%
สุขศึกษาและพลศึกษา 8 4.76%
การงานอาชีพ 7 4.17%
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 2.98%
รวมทั้งหมด 161

จำนวนครูและบุคลากรจำแนกตามวิทยฐานะ


วิทยฐานะ จำนวน(คน)
ไม่มีวิทยฐานะ 28
ครูชำนาญการ 19
ครูชำนาญการพิเศษ 121
ครูเชี่ยวชาญ 0

ข้อมูลนักเรียน


จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นระดับชั้นเรียน จำนวน(คน) รวม
ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 340 109 449
มัธยมศึกษาปีที่ 2 341 111 452
มัธยมศึกษาปีที่ 3 351 103 454
รวม ม.ต้น 1032 323 1355
มัธยมศึกษาปีที่ 4 393 297 690
มัธยมศึกษาปีที่ 5 377 284 661
มัธยมศึกษาปีที่ 6 356 274 630
รวม ม.ปลาย 1126 855 1981
รวมทั้งหมด 2158 1178 3336