ข้อมูลรางวัลของโรงเรียน

ลำดับ ผลรางวัล รายการประกวด/แข่งขัน ระดับรางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ