ข้อมูลครูและบุคคลทางการศึกษา

เลขประชาชน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เบอร์โทรศัพท์
xxxxxxxxxxxxx นายศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการ ครูชำนาญการพิเศษ - 0899449759
xxxxxxxxxxxxx นางกัญตรพักตร์ ศรีคะเณย์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0819647249
xxxxxxxxxxxxx นางณพิชญา เมืองวงษ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย 0844093700
xxxxxxxxxxxxx นายอาคม ศรีสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0878615480
xxxxxxxxxxxxx นางนริศรา แสงสวัสดิ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 0816706608
xxxxxxxxxxxxx นายเดชนรสิงห์ รัตนพล ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0879542993
xxxxxxxxxxxxx นางจารุสิริ แสงจันทร์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0956120856
xxxxxxxxxxxxx นายสุเมธ หาญเวช ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 091-862-49
xxxxxxxxxxxxx นางรองรัตน์ แก้วนาคูณ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 0879497613
xxxxxxxxxxxxx นางโสภิดา เสนารัตน์ ครู ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0833281979
xxxxxxxxxxxxx นางเกตวลี ศรีทอง ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 088-561813
xxxxxxxxxxxxx นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0951955529
xxxxxxxxxxxxx ว่าที่ ร.ตสรพันธ์ เปรมเจริญ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 0854521839
xxxxxxxxxxxxx นางกอบกุล คูณคำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0930541323
xxxxxxxxxxxxx นายไชยยงค์ วรนาม ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0810609373
xxxxxxxxxxxxx นายธนกฤต ขันธวัฒน์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0817682634
xxxxxxxxxxxxx นายจิรภัทร สมคำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 0903675737
xxxxxxxxxxxxx นางวิมลรัตน์ ดวงประทุม ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0862247788
xxxxxxxxxxxxx นางสาวสุวิมล สีแสงสว่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0982504187
xxxxxxxxxxxxx นางสาวกรัณฑ์เพชร สายเชื้อ ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0894221996
xxxxxxxxxxxxx นายปาจิตร ศรีสะอาด ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0847931038
xxxxxxxxxxxxx นางนุชศรา โด่งพิมาย ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0981049677
xxxxxxxxxxxxx นางพัชรินพร บิลจรัญ ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0935745138
xxxxxxxxxxxxx นางวลีฉัตร วิบูลย์กุล ครู ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ 0892836623
xxxxxxxxxxxxx นางวลัยพร พาโคกทม ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 0956219542
xxxxxxxxxxxxx นางสุคนธ์ บุญวิเศษ ครู ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0821153895
xxxxxxxxxxxxx นายบัณฑิต พรรณศรี ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0862208399
xxxxxxxxxxxxx นายนิยม ทิพจักร์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0872259439
xxxxxxxxxxxxx นางวิภาดา เศรษฐโกศล ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 0817495400
xxxxxxxxxxxxx นางสาวมัทยาภรณ์ รังษีคาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0823056691
xxxxxxxxxxxxx นางจิราภรณ์ ชนไพโรจน์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ 0910570194
xxxxxxxxxxxxx นายรังสรรค์ ต้นทัพไทย ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ 0872372202
xxxxxxxxxxxxx นางสุภาวดี สินทรธรรม ครู ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ 0853975075
xxxxxxxxxxxxx นางรัตนาภรณ์ สาบุตร ครู ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0819647223
xxxxxxxxxxxxx นางวนิดา สูงสันเขต ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 0878602609
xxxxxxxxxxxxx นางสาวสลินดา โคตรภักดี ครู ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ 0896216338
xxxxxxxxxxxxx นางเสาวณิต ร่มศรี ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0813201600
xxxxxxxxxxxxx นายพงศ์ธวัช จรูญฐิติวัฒน์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
xxxxxxxxxxxxx นายสมชัย สุขกวี ครู ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ 0874905720
xxxxxxxxxxxxx นางอัจฉรียา หินซุย ครู ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0816616388
xxxxxxxxxxxxx นางสุมณฑา สิงห์ชา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย 089279649
xxxxxxxxxxxxx นางประไพศรี เหง้าชัยภูมิ ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0819648969
xxxxxxxxxxxxx นายสุดใจ กองมะลี ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0898588140
xxxxxxxxxxxxx นางสาวสุนันทา ด่านวันดี ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 0843932012
xxxxxxxxxxxxx นายยุทธพร บิลจรัญ ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0850018578
xxxxxxxxxxxxx นางนิภาศิริ กาฬอ่อนศรี ครู ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0898636074
xxxxxxxxxxxxx นางสาวเครือวัลย์ ทองวันดี ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 0818722540
xxxxxxxxxxxxx นางสาวสุกัญญา กลางสุข ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0883040058
xxxxxxxxxxxxx นางอัญชลี เทศสนั่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ สุขศึกษา พลศึกษา
xxxxxxxxxxxxx ว่าที่ร้อยนงค์รักษ์ ดวงภักดี ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย 0811836449
xxxxxxxxxxxxx นางมัชฌิมา โรแวน ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
xxxxxxxxxxxxx นายเรืองฤทธิ์ บุตรน้ำเพชร ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0895723034
xxxxxxxxxxxxx นายไสว จงกลรัตน์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ - 0902539542
xxxxxxxxxxxxx นายสุริชัย อรัญวาส ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ -
xxxxxxxxxxxxx นางวิรัลฐิตา บุญนันท์ศิริ ครู ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
xxxxxxxxxxxxx นางวันวิสา อุ่นพิกุล ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0801850099
xxxxxxxxxxxxx นางชมกาญจน์ จันหัวนา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 0628581984
xxxxxxxxxxxxx นางสาวณภัสสรณ์ วิชญ์ศรีนุเสน ครู ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0885339165
xxxxxxxxxxxxx นางธิดารัตน์ ประเสริฐสังข์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0896210265
xxxxxxxxxxxxx นายประจักษ์ วิเชียรศรี ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0817690360
xxxxxxxxxxxxx นายกริชสุวรรณ ศรีพงษ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0819544799
xxxxxxxxxxxxx นางณัฐกมล ปัจมนต์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0810490962
xxxxxxxxxxxxx นายปัญจา อุ่นพิกุล ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0847990060
xxxxxxxxxxxxx นายคมสันต์ อุดมศักดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0896197789
xxxxxxxxxxxxx นางพรรณี ภิบาลวงษ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0812633442
xxxxxxxxxxxxx นางประสบพร ขันประกอบ ครู ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0862429494
xxxxxxxxxxxxx นางวิริยาภรณ์ มนตรีโพธิ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0862422072
xxxxxxxxxxxxx นางชีวารัตน์ ชาระมาตย์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0986285669
xxxxxxxxxxxxx นางสาวเมธียา มาตย์จันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0872256762
xxxxxxxxxxxxx นายวรวิชย์ จันทร์เพ็ง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ 0887721409
xxxxxxxxxxxxx นายเกรียงศักดิ์ ศรีน้ำเงิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 0816038290
xxxxxxxxxxxxx นางจันทิมา มงคลมณี ครู ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา 086-630343
xxxxxxxxxxxxx นางสหัทยา สังฆ์สังวรณ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ 0810531835
xxxxxxxxxxxxx นางยุพเรศ แหล่งสท้าน ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย 087-861038
xxxxxxxxxxxxx นายประคัลภ์ นันตะเวช ครู ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0897129918
xxxxxxxxxxxxx นายธีรวุฒิ หอมอินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0845128297
xxxxxxxxxxxxx นายวีรศักดิ์ บุญวิเศษ ครู ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0854637291
xxxxxxxxxxxxx นางจรัสศรี ศรสุทธิ์ ครู ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0892809783
xxxxxxxxxxxxx นางกรรณิการ์ พันธภิบาล ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 0868576744
xxxxxxxxxxxxx นางหทัยรัตน์ จันทศิลา ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0862244513
xxxxxxxxxxxxx นางสาวกชพรรณ นาเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูชำนาญการพิเศษ - 0898619822
xxxxxxxxxxxxx นายวิชาญ น้อยเมืองเปลือย ครู ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ 0872224799
xxxxxxxxxxxxx นายนิรันดร์ โคตรสุวรรณ ครู ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0819544971
xxxxxxxxxxxxx นางสำเนียง ขันบุตร ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0878567894
xxxxxxxxxxxxx นายดำรงศักดิ์ ปัญญาทิพย์ ครู ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ 0865804127
xxxxxxxxxxxxx นางนภัสนันท์ ศรีคุณ ครู ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0899177544
xxxxxxxxxxxxx นางสาวอรอุมา ปาสาใน ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาต่างประเทศ 0983635471
xxxxxxxxxxxxx นางนิตราพันธ์ สีหากุล ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 089-623455
xxxxxxxxxxxxx นายพิสิษฐ์ รจนัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์ 0956569970
xxxxxxxxxxxxx นางสาวโศภิษฐ์ สุ่มมาตย์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย 0819527145
xxxxxxxxxxxxx นางชนากาญจน์ อุ่นละออ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย 0980971958
xxxxxxxxxxxxx นายสุเพียบ สอนใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูชำนาญการพิเศษ - 0868533733
xxxxxxxxxxxxx นางสาวสุกัลยา ยกน้อย ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0989564591
xxxxxxxxxxxxx นางสาวพรพินิจ นิจสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0817178668
xxxxxxxxxxxxx นางอารยา สุขประเสริฐ ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0895711665
xxxxxxxxxxxxx นายสมนึก ชูเรือง ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0836627122
xxxxxxxxxxxxx นางพิศมัย สิงห์เสนา ครู ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0653166339
xxxxxxxxxxxxx นางสุกัญญา ไชยคิรินทร์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0981017001
xxxxxxxxxxxxx นายเทอดวิทย์ ไชยรัตน์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0836736452
xxxxxxxxxxxxx นางพิชดา รจนัย ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0982890590
xxxxxxxxxxxxx นางสาวรัชนีกร ตุ้ยศักดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
xxxxxxxxxxxxx นางสาวนันท์นภัส คำผา ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0813201888
xxxxxxxxxxxxx นายวัลลภ เฉลิมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูชำนาญการพิเศษ - 0981343542
xxxxxxxxxxxxx นางสาวจิราพร พิมพ์วิชัย ครู ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0897148694
xxxxxxxxxxxxx นายจิรัฐติกร ศรีชื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ 0934893663
xxxxxxxxxxxxx นายยุทธกรณ์ ก่อศิลป์ ครู ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0640944699
xxxxxxxxxxxxx นางสุพัตรา จันทรมหา ครู ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
xxxxxxxxxxxxx นางสาวศริญา จตุเทน ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์ 0874213325
xxxxxxxxxxxxx นายสุเทพ สายโสภา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ 0812615141
xxxxxxxxxxxxx นางนันทพร ภาวะลี ครู ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
xxxxxxxxxxxxx นางสาวมนัส บุญลือชา ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 089-126896
xxxxxxxxxxxxx นายวสันต์ สูงสันเขต ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0655492626
xxxxxxxxxxxxx นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ 0909464053
xxxxxxxxxxxxx นางสิรินุช สุจริต ครู ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0935453183
xxxxxxxxxxxxx นางกนกวรรณ นิโรคะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ 0810655606
xxxxxxxxxxxxx นางชนกรัตน์ คืนดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์ 0614469979
xxxxxxxxxxxxx นางธีรา สอนใจ ครู ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0895692912
xxxxxxxxxxxxx นางอัชรา ภูดินดาน ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0872204372
xxxxxxxxxxxxx นางวาสนา วิวาสุขุ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 0813200726
xxxxxxxxxxxxx นางสาวศิวิมล มงคลชู ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย 0614969665
xxxxxxxxxxxxx นางสาวมณฑิรา โสภาวะนัส ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0857469046
xxxxxxxxxxxxx นางชลธิชา จตุเทน ครู ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ 0611423910
xxxxxxxxxxxxx นางสาวสิริรักษ์ เขียวละออง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0894217973
xxxxxxxxxxxxx นางสาวสุวดี ศรีนุเสน ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0815444542
xxxxxxxxxxxxx นายสมยศ ทีคา ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0650922964
xxxxxxxxxxxxx นายสุรินทร์ ทวยหมื่น ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0817499487
xxxxxxxxxxxxx นางสุภาพร ศรีชิณราช ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0926351628
xxxxxxxxxxxxx นางสาวทับทิม มนตรีพิลา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 0895777077
xxxxxxxxxxxxx นางนภสร สนิทนวล ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย 0935566542
xxxxxxxxxxxxx นายมงคล คลังมนตรี ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 0819552617
xxxxxxxxxxxxx นายประเสริฐ วิวาสุขุ ครู ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา 0899444608
xxxxxxxxxxxxx นางสาวสุภาณี คำสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์ 0850014678
xxxxxxxxxxxxx นายณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การงานอาชีพ 0836762480
xxxxxxxxxxxxx นางวลักษวรรณ วาเหลา ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0918676417
xxxxxxxxxxxxx นายประกอบ เหง้าชัยภูมิ ครู ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0918278262
xxxxxxxxxxxxx นายจักรพงษ์ น้อยสีภูมิ ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0981919919
xxxxxxxxxxxxx นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0819644654
xxxxxxxxxxxxx นางสาวสุรางค์ทิพย์ นครไพร ครู ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ 0894222476
xxxxxxxxxxxxx นางเอื้องฟ้า สุขประเสริฐ ครู ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0866463331
xxxxxxxxxxxxx นางสาววีรนุช วรามิตร ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย 0956618626
xxxxxxxxxxxxx นางชวนพิศ สัจจภาณี ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0816012613
xxxxxxxxxxxxx นางคำเพ็ญ ทีคา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย 0879459678
xxxxxxxxxxxxx นางเพียงจันทร์ อะทาโส ครู ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0986479656
xxxxxxxxxxxxx นางเบญจพร แก้วมนตรี ครู ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0819655192
xxxxxxxxxxxxx นางสาวภัทรลดา ปิ่นเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาต่างประเทศ 0956673585
xxxxxxxxxxxxx นางอรวดี หลักแก้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
xxxxxxxxxxxxx นางสาวจันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์ ครู ครูชำนาญการ การงานอาชีพ 0626653924
xxxxxxxxxxxxx นางสาวฉัตรสุดา บุญเสริม ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาต่างประเทศ 0831469515
xxxxxxxxxxxxx นางปราณี พื้นแสน ครู ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0812614443
xxxxxxxxxxxxx นางวิไลวรรณ ขันธวัฒน์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0817682734
xxxxxxxxxxxxx นางสุวะรา จุนทวิเทศ ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0895754040
xxxxxxxxxxxxx นายวิทยา ภาวะลี ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0956600998
xxxxxxxxxxxxx นางธัญพร นามไพร ครู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย 0928509456
xxxxxxxxxxxxx นายกฤษณ์ จุนทวิเทศ ครู ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ 0818712135
xxxxxxxxxxxxx นางสัมฤทธิ์ บุญยะโพธิ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0895762816
xxxxxxxxxxxxx นายเด่นพงษ์ ใจหาญ ครู ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0816606267
xxxxxxxxxxxxx นายศุภชัย ไพรินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ 0878554804
xxxxxxxxxxxxx นางสาวจินตนา โพธิจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0982184729
xxxxxxxxxxxxx นางวารีย์ รัตนภักดี ครู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 0621963342
xxxxxxxxxxxxx นางสมจิต อินทรชาติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0929414255
xxxxxxxxxxxxx นายจักรพงษ์ ศรีจำนงค์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา 0801986533
xxxxxxxxxxxxx นางสาวพิศมัย แสงจันทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูชำนาญการพิเศษ - 0810528648
xxxxxxxxxxxxx นายไพทูลย์ แสนเสนา ครู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 081-680122
xxxxxxxxxxxxx นายเพิ่มพูน เสนารัตน์ ครู ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ 0810611129
xxxxxxxxxxxxx นางสาวมนชญา ฉอสุวรรณชาติ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาต่างประเทศ 0880377172
xxxxxxxxxxxxx นางปิยนันท์ รินทา ครู ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0899431293
xxxxxxxxxxxxx นายวุฒินันท์ โคตรทิพย์ ครู ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0883124657
xxxxxxxxxxxxx นางรัตนา ศรีนิลทา ครู ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ 0818722054