สารสนเทศของโรงเรียน

สรุปสถิติของข้อมูลด้านต่างๆ ของโรงเรียนล่าสุด.
school

วิชาการ

ฝ่ายวิชาการมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น สถิติจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น ห้องเรียน และเพศของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลงานอันน่าภูมิใจของนักเรียน เป็นต้น.

groups

ธุรการ

ฝ่ายธุรการมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น สถิติจำนวนครูจำแนกตามฝ่าย งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถิติการรับ-ส่งหนังสือราชการ สถิติข้อมูลครุภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นต้น.

construction

บริการ

ฝ่ายบริการมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษอื่นๆ สถิติการให้บริการงานด้านต่างๆ ในฝ่าย เป็นต้น.

privacy_tip

กิจการนักเรียน

ฝ่ายกิจการนักเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น สถิติการมาเรียนของนักเรียนจำแนกเป็นรายเดือนและภาคเรียน สถิติการแก้คุณลักษณะของนักเรียนรายภาคเรียน สถิติการเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้น.

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างครับ. งานสารสนเทศจะติดต่อท่านกลับทางอีเมลต่อไปครับ.